Vermeer تراکتور جدید خود مدل RTX1250i2 را معرفی می کند

Vermeer تراکتور جدید خود مدل RTX1250i2 را معرفی می کند

Vermeer تراکتور خود مدل RTX1250 را با کنترل های هوشمند و پیوست های قابل تعویض مجدد طراحی کرده است.

 ترنچر Vermeer مدل RTX1250i2

ترنچر Vermeer مدل RTX1250i2

Vermeer، ترنچر هوشمند و همه کاره RTX1250i2 خود را معرفی می کند.