سیستم کنترل ماشین 3D تاپکن X-53x

سیستم کنترل ماشین 3D تاپکن X-53x

سیستم کنترل ماشین 3D تاپکن X-53x طراحی شده است تا یک مقیاس و راه حل پس از فروش پیشرفته را برای حفاری ارائه دهد.