مکان تاریخی جان دیر میزبان رویداد 2018 Hammer می شود

مکان تاریخی جان دیر میزبان رویداد 2018 Hammer می شود

مکان تاریخی جان دایر در Grand Detour، برای جشن تاریخچه آهنگری و تجارت بین 4 و 5 آگوست با رویدادی به نام «2018 Hammer» تنظیم شده است.