اولین جرثقیل Grove GRT8100 ساخته شده در اروپا خط تولید را ترک می کند

اولین جرثقیل Grove GRT8100 ساخته شده در اروپا خط تولید را ترک می کند

اولین Grove GRT8100 که خارج از ایالات متحده آمریکا تولید شده است، خط تولید را در ایتالیا ترک میکند