شبیه ساز بولدوزر CM Labs

شبیه ساز بولدوزر CM Labs

شبیه ساز بولدوزر CM Labs اجازه می دهد تا اپراتورهای کارآموز "خاک" را احساس کنند.