Evoquip دو Cobra و یک Colt را در Hillhead معرفی می کند.

Evoquip دو Cobra و یک Colt را در Hillhead معرفی می کند.

Hillhead 2018 یک سکوی راه اندازی برای سه محصول جدید از Evoquip بود.