بررسی پروژه تراموا اصفهان

بررسی پروژه تراموا اصفهان

تراموا که امروزه با عنوان “سیستم حمل و نقل ریلی سبک شهری” ‌یا LRT نیز شناخته می‌شود، نوعی سیستم ریلیِ رو سطحی است که مکملِ سیستمِ مترو است.