بیل مکانیکی ولوو EC950E

بیل مکانیکی ولوو EC950E - بزرگتر و بهتر

کارهای بزرگ را با کاوشگر خزنده جدید Volvo مدل EC950E با 90 تن وزن سریعتر بهتر و قویتر انجام دهید.