چگونه نقاط فشار صنعت موجب نوآوری در تکنولوژی می شوند؟

چگونه نقاط فشار صنعت موجب نوآوری در تکنولوژی می شوند؟

شرکت های ساخت و ساز که به دنبال بهبود بهره وری هستند باید سرمایه گذاری های تکنولوژی را هم تراز با اهداف تجاری قرار دهند.