شهر سفالی صلح، اولین شهر سفالی ایران و جهان

شهر سفالی صلح، اولین شهر سفالی ایران و جهان

اولین شهر خیالی با متریال خاک رس در ابعاد 2 در 2 متر توسط محسن رامه (هنرمند سمنانی) ساخته شده است.