جان دیر نشانگر درجه را به ماشین های بزرگ سری G اضافه می کند

جان دیر نشانگر درجه را به ماشین های بزرگ سری G اضافه می کند

به دلیل آنکه اسکید استیرها و لودرهای کامپکت ترک کارهای درجه بندی بیشتری را برعهده گرفته اند، جان دیر نشانگر درجه را به ماشین های بزرگ سری G اضافه می کند.