چگونه نقاط فشار صنعت موجب نوآوری در تکنولوژی می شوند؟

چگونه نقاط فشار صنعت موجب نوآوری در تکنولوژی می شوند؟

شرکت های ساخت و ساز که به دنبال بهبود بهره وری هستند باید سرمایه گذاری های تکنولوژی را هم تراز با اهداف تجاری قرار دهند.

Roush F-250

شرکت راش مدل F-250 را رونمایی کرد

شرکت راش اولین خودرو فوق العاده خود بنام F-250 را با ارتقاء کامل برای محل کار رونمایی میکند.