بیل مکانیکی جان دیر 345G LC چرخش کمتر، قدرت بیشتر

بیل مکانیکی جان دیر 345G LC چرخش کمتر، قدرت بیشتر

جان دیر بیل مکانیکی 345G LC جدید خود را با کاهش نوسان دم توسط سه پمپ هیدرولیک برای بهینه سازی چرخه زمانی دستگاه مجهز کرده است.