سنگریزه های بازیافت شده اُنتاریو

سنگریزه های بازیافت شده اُنتاریو

انجمن تورنتو و سازندگان جاده (TARBA) یک گزارش از استفاده شهرداری های استان انتاریو از سنگریزه های بازیافت شده را منتشر کردند.