مکانیک فینیشر

تعداد بازدید : 122
مهدی قهرمانی
سابقه : 10
کد مکانیک : 308
مکانیک دستگاه : فینیشر

تعمیرات فینیشر رفع اشکال سیستم سوخت رسانی و برطرف کردن روغن ریزی های اطراف موتور