راننده بیل مکانیکی

تعداد بازدید : 15
راننده بیل مکانیکی
سابقه :
کد راننده : 309
راننده دستگاه : بیل مکانیکی

من راننده بیل مکانیکی هستم و ترجیحا کرمانشاه و اطراف باشه، با تشکر از آدمین محترم کانال۰۹۳۸۱۹۰۸۶۰۷