سیویل و سازه بتنی برج های خنک کننده سایت 3 پتروشیمی بوشهر - شرکت ساختمانی کندوان پارس

 سیویل و سازه بتنی برج های خنک کننده سایت 3 پتروشیمی بوشهر
توضیحات سیویل و سازه بتنی برج های خنک کننده سایت 3 پتروشیمی بوشهر

تهیه مصالح و اجرای سازۀ بتنی ساختمان کولینگ سایت 3 پتروشیمی بوشهر در مساحت 950 متر مربع به ارتفاع 18 متر و اجرای ----- و لوله های ورودی و خروجی آب مربوطه

خصوصیات سیویل و سازه بتنی برج های خنک کننده سایت 3 پتروشیمی بوشهر

دسته بندی:مجموعه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کارفرما:شرکت پتروشیمی بوشهر، مشاور:خبرگان اندیش آفاق، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1394/09، رقم نهایی:74 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:85%،

لینک خصوصیات سیویل و سازه بتنی برج های خنک کننده سایت 3 پتروشیمی بوشهر