پروژهای عملیات خاکی ـ راهسازی - شرکت ساختمانی کندوان پارس

پروژهای عملیات خاکی ـ راهسازی
توضیحات پروژهای عملیات خاکی ـ راهسازی

1)آماده سازی محل کارخانه و ساختمانهای وابسته و جانبی پروژه معدن مس دره آلو 2)آماده سازی راههای دسترسی و کریدورهای تأسیساتی شهرک پتروشیمی مکران 3)عملیات خاکبرداری و آماده سازی مقدماتی زمین دنا 4)خاکبرداری و خاکریزی زمین فاز سوم اوره و آمونیاک 5) خاکبرداری و خاکریزی فاز 24-22 شهید تندگویان پارس جنوبی 6) عملیات تراس بندی و آماده سازی اراضی فاز دوم پتروشیمی 7) عملیات خاکی بخشی از محورهای فازهای 1، 2 و 3 شهر جدید پردیس 8) تثبیت اراضی سایت 2 منطقه ویژه

خصوصیات پروژهای عملیات خاکی ـ راهسازی

لینک خصوصیات پروژهای عملیات خاکی ـ راهسازی