كولرهاي هوايي - ماشین سازی اراک

كولرهاي هوايي
توضیحات كولرهاي هوايي

يكي از مهم ترين تجهيزاتي كه در پايشگاه ها ، صنايع پتروشيمي و ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و ساير صنايع كاربرد دارند خنك كننده هاي هوايي هستند كه با استفاده از دمش هوا بر روي لوله هاي فين دار باعث كاهش حرارت سيال درون لوله مي شوند . اين سيال ممكن است گازهاي طبيعي ، مايعات نفتي و آب باشد. كولرهاي هوايي از لحاظ تكنولوژي ساخت بخصوص هدرهاي آن از حساسيت بسيار بالايي برخوردار بوده و در حالت هاي Induced /Forced Draft و بر اساس استانداردهاي API-661, ASME , TEMA طراحي و توليد مي گردند. برخي امكانات قابل ارائه كولرهاي هوايي شامل : تغيير اتوماتيك Louver ها جهت كنترل دماي خروجي ، استفاده از سيستم Coil حرارتي براي جلوگيري از انجماد سيال در شرايط آب و هوايي سرد ، سيستم كنترل اتوماتيك تغيير زاويه فن ها ، سيستم تغيير كنترل سرعت موتور براي بدست آوردن بازده حرارتي مناسب و نصب شيرهاي كنترلي مي باشد.

خصوصیات كولرهاي هوايي

لینک خصوصیات كولرهاي هوايي