فیلترهاي گاز خشك - ماشین سازی اراک

فیلترهاي گاز خشك
توضیحات فیلترهاي گاز خشك

فيلترهاي گاز به منظور جداسازي ذرات جامد تا 5 ميكرون در مسير خط لوله گاز قرار مي گيرند. جريان گاز پس از ورود به فيلتر از سرعتش كاسته شده ، ذرات بزرگتر معلق در گاز در محفظه انتهايي فيلتر جمع مي شوند و ذرات كوچكتر نيز در برخورد به فيلتر المنت جدا شده و گاز تميز از طريق لوله خروجي ، محفظه فيلتر را ترك مي كند.

خصوصیات فیلترهاي گاز خشك

لینک خصوصیات فیلترهاي گاز خشك