عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن زنجان - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن زنجان
توضیحات عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن زنجان

احداث ساختمان اداری و ایستگاه راه آهن زنجان مشتمل بر 9000 مترمربع بنای بتنی در 4 طبقه‌ی لوکس با سقفهای بلند که در سالن ایستگاه ارتفاع سقف حدود 11 متر می‌باشد، به همراه ملزومات سیگنالینگ ایستگاه و کلیه تاسیسات مکانیکی اجرای پروژه ی ایستگاه راه آهن زنجان در تیرماه 1391 با ارزش 70 میلیارد ریال توسط شرکت کندوان پارس آغاز گردید. احداث ساختمان اداری و ایستگاه راه آهن زنجان مشتمل بر 9000 متر مربع بنای بتنی در 4 طبقه‌ی لوکس، با سقف‌های بلند می‌باشد. 5 هزار متر مکعب بتن‌ریزی و هزار تن آرماتوربندی و همچنین اجرای سیستم سیگنالینگ ایستگاه و کلیه‌ی تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه از ویژگی‌های این پروژه می‌باشد.

خصوصیات عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن زنجان

دسته بندی:روسازی و زیرسازی راه آهن، کارفرما:راه آهن جمهوری اسلامی، مشاور:شرکت مهندسان مشاور نهاویس، مجل اجرا:زنجان، تاریخ شروع:1391/04، رقم نهایی:70 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1393/04،

لینک خصوصیات عملیات ساختمانی ایستگاه راه آهن زنجان