عملیات خاکی بخشی از محورهای فازهای 1، 2 و 3 شهر جدید پردیس - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات خاکی بخشی از محورهای فازهای 1، 2 و 3 شهر جدید پردیس
توضیحات عملیات خاکی بخشی از محورهای فازهای 1، 2 و 3 شهر جدید پردیس

خصوصیات عملیات خاکی بخشی از محورهای فازهای 1، 2 و 3 شهر جدید پردیس

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی، کارفرما:شرکت عمران شهر جدید پردیس ، مشاور:کارفرما ، مجل اجرا:تهران ، تاریخ شروع:1386/02 ، رقم نهایی:14.3 میلیارد ريال ، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1387/12 ،

لینک خصوصیات عملیات خاکی بخشی از محورهای فازهای 1، 2 و 3 شهر جدید پردیس