عملیات تکمیلی آبرسانی به زونهای شبکه آب شهر اردبیل - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات تکمیلی آبرسانی به زونهای شبکه آب شهر اردبیل
توضیحات عملیات تکمیلی آبرسانی به زونهای شبکه آب شهر اردبیل

خصوصیات عملیات تکمیلی آبرسانی به زونهای شبکه آب شهر اردبیل

دسته بندی:احداث خطوط انتقال آب، کارفرما:شرکت آب منطقه ای اردبیل، مشاور:مهندسین مشاور آبران، مجل اجرا:اردبیل، تاریخ شروع:1394/09، رقم نهایی:75 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:15%،

لینک خصوصیات عملیات تکمیلی آبرسانی به زونهای شبکه آب شهر اردبیل