عملیات تراش آسفالت و اجرای آسفالت پلیمری ایستگاههای BRT - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات تراش آسفالت و اجرای آسفالت پلیمری ایستگاههای BRT
توضیحات عملیات تراش آسفالت و اجرای آسفالت پلیمری ایستگاههای BRT

خصوصیات عملیات تراش آسفالت و اجرای آسفالت پلیمری ایستگاههای BRT

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:شهرداری منطقه 6، مشاور:معاونت فنی عمرانی کارفرما، مجل اجرا:تهران، تاریخ شروع:1394/12، رقم نهایی:4 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:15%،

لینک خصوصیات عملیات تراش آسفالت و اجرای آسفالت پلیمری ایستگاههای BRT