عملیات احداث سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی واحدهای اتیلن - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات احداث سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی واحدهای اتیلن
توضیحات عملیات احداث سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی واحدهای اتیلن

ــ عملیات احداث سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی واحدهای اتیلن، MEG و یوتیلیتی در خارج از فنس (ویرباکس متمرکز) مدت قرارداد به 7 ماه رسید و مبلغ آن به 52.5 میلیارد ريال افزایش یافت. اجرای سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی (برگشتی یونیت های اتیلن MEG) جهت ورود به دریا مشتمل به یک دستگاه سازۀ بتن آرمۀ آبند ویرباکس به ارتفاع 15 متر شامل حوضچه های ورودی و خروجی به همراه دایک والهای مربوطه و دو عدد کالورت جهت عبور لوله های آب، عملیات لوله گذاری از پلنت های مربوطه به محل ویرباکس شامل سه خط لولۀ کربن استیل به قطرهای 73، 60، 40 اینچ به همراه زنگ زدائی و اجرای پوشش پلی اتیلنی روی لوله.

خصوصیات عملیات احداث سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی واحدهای اتیلن

دسته بندی:سدسازی و سازه های آبی، کارفرما:شرکت پتروشیمی مروارید، مشاور:شرکت مهندسی نام آوران دلوار، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1393/11، رقم نهایی:52.5 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1394/04،

لینک خصوصیات عملیات احداث سیستم تخلیه آبهای گرم خروجی واحدهای اتیلن