عملیات اجرایی پروژه آسفالت پل روگذر و تقاطعات روگذر مسیر مترو شهر جدید هشتگرد - شرکت ساختمانی کندوان پارس

عملیات اجرایی پروژه آسفالت پل روگذر و تقاطعات روگذر مسیر مترو شهر جدید هشتگرد
توضیحات عملیات اجرایی پروژه آسفالت پل روگذر و تقاطعات روگذر مسیر مترو شهر جدید هشتگرد

اجرای عملیات 8000 متر آسفالت

خصوصیات عملیات اجرایی پروژه آسفالت پل روگذر و تقاطعات روگذر مسیر مترو شهر جدید هشتگرد

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، مشاور:مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان و هراز راه، مجل اجرا:هشتگرد، تاریخ شروع:1393/03، رقم نهایی:18 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1394/11،

لینک خصوصیات عملیات اجرایی پروژه آسفالت پل روگذر و تقاطعات روگذر مسیر مترو شهر جدید هشتگرد