سیویل صنعتی، ساختمان و خطوط لوله زیرزمینی پروژه واحد هوا (ASU) - شرکت ساختمانی کندوان پارس

سیویل صنعتی، ساختمان و خطوط لوله زیرزمینی پروژه واحد هوا (ASU)
توضیحات سیویل صنعتی، ساختمان و خطوط لوله زیرزمینی پروژه واحد هوا (ASU)

تهیه و اجرای ساختمان های و سازه های صنعتی واحد هوای سایت 2 پتروشیمی بوشهر مشتمل بر ساختمان های کنترل روم، ساب استیشن و پایپ رکها و پرستالها و سایر ابنیه بتنی واحد هوا و اجرای کلیه خطوط زیرزمینی پلی اتیلن و کربن استیل مربوطه.

خصوصیات سیویل صنعتی، ساختمان و خطوط لوله زیرزمینی پروژه واحد هوا (ASU)

دسته بندی:مجموعه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کارفرما:شرکت پتروشیمی بوشهر، مشاور:خبرگان اندیش آفاق، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1395/01، رقم نهایی:187 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:15%،

لینک خصوصیات سیویل صنعتی، ساختمان و خطوط لوله زیرزمینی پروژه واحد هوا (ASU)