ساختمان پست برق شیخ بهایی GIS - شرکت ساختمانی کندوان پارس

ساختمان پست برق شیخ بهایی GIS
توضیحات ساختمان پست برق شیخ بهایی GIS

انجام عملیات خاکی، دیوارکشی اطراف زمین پست، دیوارهای حائل داخلی پست، سالن GIS 400 و 63 کیلوولت (کارهای ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)، سالن 20 کیلوولت (کارهای ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی)، فونداسیون ترانسفورماتورهای KV 230/400 و KV 63/230، فونداسیون گنتری ها و تجهیزات محوطه و کانالهای کابل، کارهای جدول بندی و خیابان کشی و محوطه سازی پست، تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی ساختمان کنترل (دو طبقه)، اجرای سیستم زمین پست شامل حفاری، خواباندن سیم زمین و جوشهای حرارتی و کوبیدن میله های راد و سایر کارهای عمومی مورد نیاز پست از جمله فونداسیون پایه های روشنایی و شن ریزی، گروت فونداسیون ها و کارهای تکمیلی پروژه و مبلغ پروژه به 26 میلیارد ريال افزایش یافت.

خصوصیات ساختمان پست برق شیخ بهایی GIS

دسته بندی:شهرک‌های مسکونی، تجاری، اداری، کارفرما:شرکت سهامی برق منطقه ای تهران، مشاور:شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، مجل اجرا:تهران، تاریخ شروع:1384/02، رقم نهایی:26.5 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1،

لینک خصوصیات ساختمان پست برق شیخ بهایی GIS