دیگ های سیکل ترکیبی HRSG - ماشین سازی اراک

دیگ های سیکل ترکیبی HRSG
توضیحات دیگ های سیکل ترکیبی HRSG

دیگ های بخارسیکل ترکیبی یا H.R.S.G (Heat Recovery Stem Generator) درواحدهای نیروگاهی جهت تولید برق ورسیدن به بازدهی بالاترازسوخت، استفاده می شوند که عمدتا" سوخت این نیروگاه ها گاز طبیعی می باشد. گاز داغ خروجی توربین های گازی که حدودا" 550 الی 560 درجه سانتیگراد دما دارند را ازداخل این تجهیزات عبور داده وهمانند دیگ های بخارواتر تیوب ، آب را تبدیل به بخار می نماید . بخار آب حاصله صرف چرخاندن توربین های بخار ونهایتا" تولید برق می گردد . این دیگ ها در دو نوع افقی وعمودی ( Vertical , Horizontal ) ساخته ومورد بهره برداری قرار می گیرند . هر کدام از این دونوع مزایا ومعایبی دارند که بنا به درخواست وشرایط مشتری در شرکت ماشین سازی اراک ساخته می شوند.

خصوصیات دیگ های سیکل ترکیبی HRSG

لینک خصوصیات دیگ های سیکل ترکیبی HRSG