تثبیت اراضی سایت 2 منطقه ویژه - شرکت ساختمانی کندوان پارس

تثبیت اراضی سایت 2 منطقه ویژه
توضیحات تثبیت اراضی سایت 2 منطقه ویژه

پروژه پس از تمدید 3 ماهه و افزایش مبلغ اولیه به ارزش 122 میلیارد ریال شامل تثبیت 200 هکتار از اراضی صنایع پایین دستی پتروشیمی، جنب فرودگاه عسلویه می باشد. کار مشتمل بر بوته کنی و برداشت گیاهان سطحی و سپس اضافه نمودن خاک مناسب و آهک به میزان 100 کیلوگرم در مترمکعب معادل 5 درصد وزنی و نهایتا تثبیت و لایه 50 سانتی متری توسط دستگاه‌های WR 2500S و رسیدن به تراکم مورد نیاز و نهایتا برداشت، حمل و خاکریزی تا کد مورد نظر (جاده‌های مجاور). حجم خاکریزی حدود 3 میلیون مترمکعب می‌باشد.

خصوصیات تثبیت اراضی سایت 2 منطقه ویژه

دسته بندی:عملیات خاکی ـ راهسازی، کارفرما:شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشاور:مهندسین مشاور تردد راه، مجل اجرا:عسلویه، تاریخ شروع:1384/12 ، رقم نهایی:122 میلیارد ريال ، میزان پیشرفت:100% ، تاریخ اتمام:1386/06،

لینک خصوصیات تثبیت اراضی سایت 2 منطقه ویژه