بهسازی و روکش آسفالت محور کرج - چالوس - شرکت ساختمانی کندوان پارس

بهسازی و روکش آسفالت محور کرج - چالوس
توضیحات بهسازی و روکش آسفالت محور کرج - چالوس

بهسازی و روکش آسفالت محور کرج - چالوس و آنتنی های مربوطه با استفاده از افزودنی و الیاف پلیمری

خصوصیات بهسازی و روکش آسفالت محور کرج - چالوس

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، مشاور:مهندسین مشاور پایدار سازه راه (پاسار)، مجل اجرا:کرج - چالوس، تاریخ شروع:1394/04، رقم نهایی:150 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:75%،

لینک خصوصیات بهسازی و روکش آسفالت محور کرج - چالوس