بهسازی و روکش آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان تهران - شرکت ساختمانی کندوان پارس

بهسازی و روکش آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان تهران
توضیحات بهسازی و روکش آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان تهران

خصوصیات بهسازی و روکش آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان تهران

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور:مهندسین مشاور عمران دشت فراساز، مجل اجرا:تهران، تاریخ شروع:1393/05، رقم نهایی:50 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1393/11،

لینک خصوصیات بهسازی و روکش آسفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان تهران