بازگشت آسفالت فینیشری سطح شهر (فاز دوم) - شرکت ساختمانی کندوان پارس

بازگشت آسفالت فینیشری سطح شهر (فاز دوم)
توضیحات بازگشت آسفالت فینیشری سطح شهر (فاز دوم)

خصوصیات بازگشت آسفالت فینیشری سطح شهر (فاز دوم)

دسته بندی:راه‌سازی و فرودگاهی، کارفرما:شهرداری لواسان، مشاور:واحد فنی عمرانی کارفرما، مجل اجرا:لواسان، تاریخ شروع:1394/10، رقم نهایی:20 میلیارد ريال، میزان پیشرفت:100%، تاریخ اتمام:1394/12،

لینک خصوصیات بازگشت آسفالت فینیشری سطح شهر (فاز دوم)