اسكرابر - ماشین سازی اراک

اسكرابر
توضیحات اسكرابر

به منظور جدا سازي ذرات معلق و مايعات سنگين از گاز با استفاده از نيروي گريز از مركز و عبور سايل از تعداد زيادي فيلتر ، در ايستگاههاي اصلي انتقال گاز و نفت از دستگاهي به نام اسكرابر استفاده مي گردد . اين دستگاه از تعداد زيادي Cyclone تشكيل گرديده كه نقش فيلتر را برعهده دارند . از ويژگي هاي اسكرابرها عدم مقاومت در خط انتقال ، ثابت ماندن افت فشار بدون توجه به ميزان آلودگي و كاركردن در يك محدوده وسيع از تغييرات دبي است.

خصوصیات اسكرابر

لینک خصوصیات اسكرابر