ادرايزر - ماشین سازی اراک

ادرايزر
توضیحات ادرايزر

ادرايزرها مخازن خاصي هستند كه جهت ذخيره و انتقال مواد بودار كننده به خطوط لوله در ايستگاههاي اصلي گاز استفاده مي شوند .

خصوصیات ادرايزر

لینک خصوصیات ادرايزر