ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی قیر و آسفالت ( آبان ماه 1393) - شرکت ساختمانی کندوان پارس

ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی قیر و آسفالت ( آبان ماه 1393)
توضیحات ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی قیر و آسفالت ( آبان ماه 1393)

منبع ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی قیر و آسفالت ( آبان ماه 1393)