بازدید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از کارگاه کمربندی غربی دماوند (شهریور ماه 1395) - شرکت ساختمانی کندوان پارس

بازدید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از کارگاه کمربندی غربی دماوند (شهریور ماه 1395)
توضیحات بازدید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از کارگاه کمربندی غربی دماوند (شهریور ماه 1395)

بازدید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از کارگاه کمربندی غربی دماوند مقارن با ساعت 2 بعدازظهر روز دوشنبه 29 شهریور ماه 1395 صورت گرفت. وزیر راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی به همراه فرماندار محترم و مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان تهران از پروژه ی کمربندی غربی دماوند بازدید به عمل آوردند و پس از استماع مسائل و موارد پروژه دستورات اکیدی نسبت به حل آنها، خصوصاً مسائل اعتباری صادر فرمودند.

منبع بازدید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از کارگاه کمربندی غربی دماوند (شهریور ماه 1395)